• Dec
  1

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อเนื่องไปตลอดชีวิตของคนในองค์กร ซึ่งเกิดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และคำนึงถึงความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานที่ได้รับงานมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานประสบความสำเร็จ ซึ่งจะหมายถึง การฝึกอบรม รวมไปถึง การพัฒนาสายอาชีพ และการประเมินประสิทธิภาพงาน

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง การพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  ทัศนคติและทักษะการทำงานของบุคลากรในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในองค์กรให้สามารถทำงานบรรลุผลงานตรงตามมาตรฐานผลงานหรือความคาดหวังที่องค์กรมีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ  หรือ ความหมาย  ในวงกว้างหมายถึงการพัฒนาสมรรถนะ(COMPETENCY)ของบุคลากร  ให้ทำงานได้ตามมาตรฐานผลงานของตำแหน่งงานนั้นๆ

  ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • มนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา
  • ในทรัพยากร  4M   คือ  คน  วัตถุดิบ  เงินทอง  เครื่องจักร นั้น  คน นับว่าสำคัญที่สุด
  • มนุษย์  เป็นทรัพยากร เพียงอย่างเดียว ที่มีชีวิตจิตใจ  เติบโตได้  เมื่อแก่เฒ่าลงไป  อาจจะลืม  อาจจะด้อยสมรรถภาพลง  แต่ก็กลับมามีสมรรถภาพเช่นเดิม หรือมากกว่าเดิมได้ด้วย
  • มนุษย์สามารถกำกับดูแล  อีก  3M ที่เหลือ ได้อย่างดี อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดังนั้น  ในองค์กร จำต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ดีที่สุด  เพื่อบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

  กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Nadler, 1989)

  1. การอบรม (Training) คือ การจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นงานปัจจุบัน เพื่อให้นำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ทันที เช่น นักบัญชี สอนวิธีการทำบัญชี
  2. การศึกษา (Education) คือ การเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงานในอนาคตแต่ยังคงเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เช่น นักบัญชี สอนการบัญชีที่จะเอามาใช้ในอนาคต เช่นอาจจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆในการทำงาน
  3. การพัฒนา (Development) คือ การจัดกิจกรรมให้มุ่งเน้นอยู่ที่การพัฒนาองค์กรในอนาคต เช่น นักบัญชี สอนการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  1. ปัจจัยภายนอก
   • การแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลกที่สูงขึ้น
   • ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
   • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
  2. ปัจจัยภายใน
   • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    • ควรมีทัศนคติที่ดี และ เข้าใจวัตถุประสงค์
    • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นจะเรียนรู้
    • นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ผู้บังคับบัญชา
    • ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่
    • ต้องแจ้งความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบทุกครั้ง
    • แจ้งเหตุผลในการคัดเลือกบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรม
    • ให้ความสนใจและอำนวยความสะดวก

  เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

  • เป้าหมายขององค์กร
   • เพื่อสอนแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
   • เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด
   • เพื่อลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในองค์การ
   • เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
   • เพื่อพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   • เพื่อความก้าวหน้าของงานและการขยายตัวขององค์กร
  • เป้าหมายของบุคคล
   • เพื่อความก้าวหน้า
   • เพื่อเรียนรู้งาน
   • เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน
   • เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
   • เพื่อเข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
   • เพื่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

  โดย…  วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

  บันทึกโดย:: วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  e-Mail :: dr.wuttisak@gmail.com
  Website:: http://www.pochanukul.com
  1 Comment

One Response to “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

 1. ธนัชพร

  เรียน ครูฌอง ที่เคารพ

  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครู ที่เผื่อแผ่ความรู้ และข้อมูลดี ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก รวมทั้ง Link ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการระบบเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะ….เป็นประโยชน์จริง ๆ

  ดิฉันมีความสนใจจะทำวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืน ไม่ทราบว่าคุณครูมีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบ้างหรือปล่าว ถ้ามีก็อยากขอรบกวนคุณครูช่วยอนุเคราะห์หน่อยค่ะ

  ด้วยความเคารพ
  ธนัชพร

Leave a Reply

Login