• Aug
  26

  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ได้พยายามแข่งขันกันสร้างห้องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของสถานศึกษา โดยมิได้คำนึงถึงกระบวนการบริหารจัดการและดำเนินงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นให้คุ้มค่าและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ในโอกาสนี้จึงขอนำเสนอ “รูปแบบ ICT 5 ดาว” เพื่อเป็นแนวทางในการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  • ดาวที่ 1  การบริหารและการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารจำเป็นต้องจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  อีกทั้งต้องมีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนเพื่อเป็นเข็มทิศให้แก่ผู้รับผิดชอบ
  • ดาวที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านICT ที่เพียงพอ แต่อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความจำเป็น  ทันสมัย  และคุ้มค่าต่อการลงทุน
  • ดาวที่ 3 ระบบจัดการสารสนเทศ ต้องมีการจัดหาหรือพัฒนา ระบบจัดการสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและนโยบายของสถานศึกษา ภายในกรอบแนวคิดที่ว่า ดูดี ทันสมัย  และง่ายต่อการใช้งาน
  • ดาวที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะครู ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย  ทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ พัฒนา และวิจัยสื่อ นวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ต  และทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งการดำเนินงานต้องตั้งอยู่บนฐานของความต้องการของครู การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของครู  และการสนับสนุนที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ที่ครูต้องการ
  • ดาวที่ 5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน สถานศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างระบบบริการที่เอื้อแก่ผู้เรียนทั้งเวลาและสถานที่  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้  สร้างกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บันทึกโดย:: วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  e-Mail :: dr.wuttisak@gmail.com
  Website:: http://www.pochanukul.com
  No Comments

Leave a Reply

Login