• Oct
  16

  ทฤษฎีอภิปัญญาหรือการรู้คิด (Metacognition)  หลักการ

  1. อภิปัญญา(Metacognition) คือการควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกำกับกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีทำงานจนสำเร็จอย่างสมบูรณ์
  2. องค์ประกอบของอภิปัญญา แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ การตระหนักรู้ (Awareness) และความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-Regulation)
  3. ความรู้ในเชิงอภิปัญญา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับบุคคล (person) ความรู้เกี่ยวกับงาน (task) และความรู้เกี่ยวกับกลวิธี (strategy)
  4. กระบวนการในอภิปัญญา ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การตรวจสอบ (monitoring) และการประเมิน (evaluating)


  การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  1. ผู้เรียนระบุว่าจะเรียนรู้อะไร อะไรที่รู้แล้ว และอะไรที่ยังไม่รู้
  2. ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
  3. ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ โดยการบันทึกวิธีการคิด และประสบการณ์จากการทำงาน
  4. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรับผิดชอบในการวางแผนและการเรียนรู้และกำกับตนเอง
  5. การสรุปกระบวนการคิดเมื่อทำกิจกรรมแล้วเสร็จ
  6. การประเมินผลตนเอง

  ทิศนา แขมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.

  บันทึกโดย:: วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  e-Mail :: dr.wuttisak@gmail.com
  Website:: http://www.pochanukul.com
  1 Comment

One Response to “ทฤษฎีอภิปัญญาหรือการรู้คิด (Metacognition)”

 1. ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Login