• Jul
  3

  Curry School of Education มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
  (OTA, 1995 ; วสันต์ อติศัพท์, 2546)

  1. ความสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อเร่งการบูรณาการเทคโนโลยีในการฝึกหัดครู
  2. การพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
  3. การสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำหรับอาจารย์ เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเรียนการสอน
  4. การจัดประสบการณ์วิชาชีพที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในบริบทจริง

    อ่านต่อ » • Jul
  3
  1. ครูต้องมีความสามารถและใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยได้อย่างดี
  2. ครูจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางเพื่อสามารถตัดสินที่จะเลือกนวัตกรรมจากมุมมองที่หลากหลาย
  3. ครูต้องมีสมรรถภาพในการเป็นนักออกแบบระบบการเรียนการสอน และช่วยในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

    อ่านต่อ » • Jul
  3
  • ครูไม่ได้รับการฝึกที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีในการสอน ผลการศึกษาแสดงถึงความไม่พอเพียงในการฝึกหัดครูให้ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ แม้ว่าครูจำนวนมากจะมองเห็นคุณค่าในการที่นักเรียนจะเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี แต่บางส่วนไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ
     อ่านต่อ »


 • Jul
  3
  • เปลี่ยนการสอนและการเรียน
   • เป็นแหล่งในการสร้างความคิดรวบยอด วางระบบ สำรวจปัญหาและทักษะพื้นฐาน
   • เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มและการสร้างความร่วมมือในการสืบค้น
   • นำไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายของนักเรียนและความต้องการพิเศษต่าง ๆ
   • หน้าที่ของครู สร้างความคาดหมายต่อผู้เรียน, อำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้เรียนรายบุคคล, เสนอองค์ประกอบของสื่อ, ปรับการสอนตามความต้องการเป็นรายบุคคล, เปลี่ยนบทบาทใหม่ (แนะแนวทางมากกว่าการบอก), ลดการบรรยายเพิ่มกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นสำคัญในชั้นเรียน

    อ่านต่อ » • Jul
  3

             ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีการกำหนดให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ (Teachers and personnels Competency) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการผนึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation)  ทัศนคติ (Attitude)  และคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลเข้าด้วยกัน แล้วแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ในบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (สคบศ, 2550) สำหรับสมรรถนะของครูนั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ได้กำหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 9 ด้านคือ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะได้
    อ่านต่อ » • Jul
  3

            การศึกษาต้องทำหน้าที่เพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่โลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสิ่งสำคัญสามประการคือ เนื้อหา สื่อ และวิธีจัดการเรียนรู้ สังคมต้องการโรงเรียนแบบใหม่ ที่เตรียมเด็กให้รู้จักเลือกสรรข่าวสารความรู้มาใช้ประโยชน์ รู้จักใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ มีความสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษาแบบใหม่ อันจะช่วยทำให้เกิดมีวิธีนำเสนอต่าง ๆ ที่ช่วยให้การเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ครูจึงมีภาระในการวางแผนว่าจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรอย่างไร อีกทั้งคิดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
    อ่านต่อ »Login